Stadgar

Gällande från och med årsmöte den 15 maj 2016.

§ 1 Namn

Föreningens namn är Scandinavian Association for Glycogen Storage Disease.

§ 2 Syfte

Scandinavian Association for Glycogen Storage Disease (SAGSD) är en ideel förening med allmännyttigt ändamål att förbättra livsvillkoren för personer med leverformerna av glycogen storage disease (GSD 0, I, III, IV, VI och IX) och deras familjer i Skandinavien. Föreningens syfte är att främja god vård och rätt behandling samt att sprida information om GSD typerna och att vara ett stöd för varandra.

Föreningen kommer ha representanter närvarande vid nationella och internationella möten om GSD och sprida informationen till medlemmarna.

Föreningen kan för att främja GSD sjukas intressen ingå som medlem i nationella och internationella sammanslutningar.

SAGSD är religiöst och partipolitiskt neutral och obunden, och förhåller sig även neutralt och obundet till olika företag.

§ 3 Medlemskap

Föreningen har två typer av medlemskap

a) Aktivt medlemskap
Detta medlemskap går endast att teckna för den som själv har, eller inom familjen har, en GSD diagnos.
Aktiva medlemmar kan även välja att stå med på föreningens maillista där styrelsen har möjlighet att skicka aktuell information direkt till medlemmens email adress.

b) Stöd medlemskap
Som stödmedlem sörjer medlemmen själv för att hämta aktuell information från föreningens hemsida.

Endast aktivt medlemskap ger rösträtt (med en röst per medlem) vid föreningens årsmöte samt extrainsatt föreningsmöte.
Medlemskap beviljas av styrelsen och får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens syften. Beslut om att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Besked om detta beslut jämte motivering av detta besked skall meddelas den berörde skriftligen.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgifter beslutas av föreningens årsmöte och gäller för ett verksamhetsår i taget.

§ 5 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 6 Revision

Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 7 Årsmöte och extra föreningsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls innan utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Extra föreningsmöte ska hållas på begäran av minst hälften av medlemmarna eller efter beslut av styrelsen. Extra föreningsmöte kan endast fatta beslut i ärende som har angivits i kallelsen.

Kallelse till ordinarie årsmöte och extra föreningsmöte ska ske senast fyra veckor före mötet. Kallelse till medlemmarna skall ske genom skriftligen genom email eller kungörelse på hemsidan.

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas;

 1. Val av ordförande vid årsmötet

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

 4. Val av en protokolljusterare

 5. Prövning av om årsmöte blivit korrekt sammankallad

 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

 7. Beslut om godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse

 8. Redogörelse för styrelsens arbete under året

 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen

 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

 11. Val av styrelse och revisor.

 12. Fastställande av medlemsavgift.

 13. Annat ärende som ankommer på årsmöte enligt stadgarna.

Aktivmedlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig, men får utövas genom ombud.

Aktiv medlem som inte betalat medlemsavgifter samt stödmedlemmar har yttrande- och förslagsrätt på mötet, men ingen rösträtt.

Årsmötes beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som styrelsens ordförande biträder. Beslut om ändring av föreningens stadgar och beslut om upplösning av föreningen är endast giltiga om de har biträtts av två tredjedelar av de vid föreningens årsmöte avgivna rösterna.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen verkställer föreningens årsmötes beslut samt leder förenings verksamhet mellan föreningsårsmötes sammanträden. Styrelsen skall fatta beslut om firmateckning, regler för medlemskap, riktlinjer för föreningens revision och medelsförvaltning samt bereda dagordning inför föreningens årsmöte. Styrelsen ska alltid fatta beslut i enlighet med föreningens stadgar och beslut av årsmötet.

Styrelsen består av: *Ordförande*Sekreterare *Kassör

Samtliga tre styrelseledamöter har en mandatperiod på två år. Vid den första ordinarie årsmöte i maj 2012 valdes dock endast ordförande i två år, medan sekreterare och kassör i ett år respektive.

Styrelsen är beslutför om två av dess tre ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut utgörs av den mening som har fått minst två av ledamöternas röster. Styrelsen ska sammanträda vid behov, dock minst ett sammanträde om året inför ordinarie årsmöte. Övriga styrelsemöten kan ske per telefon. Numrerade protokoll ska upprättas över styrelsemöten. Protokollet justeras av mötesordförande och vid mötet utsedd justeringsperson. Avvikande mening skall vid önskemål antecknas i protokollet.

§ 9 Särskild verksamhet

För förvaltning av gåvofonds- och stiftelse medel, uppförande och förvaltning av fast egendom eller annan särskild verksamhet, som gynnar föreningens ändamål kan föreningen bilda särskilda associationer.
Föreningen kan ge ut tidningar, bedriva insamlingsverksamhet, äga aktier eller andra andelar i associationer som äger eller förvaltar fast eller lös egendom eller bedriver förlags- eller annan kommersiell verksamhet om detta överensstämmer med föreningens ändamål.

Föreningens företrädare i associationer utses av styrelsen.

§ 10 Upplösning

Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar användas till ändamål som främjar villkoren för GSD sjuka. Ändamålet beslutas av styrelsen.